Søg

Ordensregler for Havekolonien Hjortemosen

Haver og Hus

1. Det er enhver have lejers pligt at holde sin have og beplantningsbælte for enden af sin have, samt halvdelen af vejen uden for haven i ren og ordentlig stand. Ved 1 påtale betales 1 bod på 0 kr. ved 2 påtale betales 1000 kr. i bod. Ved 3 påtale betales en bod på 2000 kr. og derefter sættes en gartner på uden yderligt varsel på have lejers regning. Bod og gartner er en pligtig pengeydelse i lejeforholdet. Dette er vedtaget på generalforsamlingen den 27/3 2022.

2. Det er ikke tilladt at dyrke afgrøder i læbæltet, da det hindrer beplantningen i at vokse.

3. Havelejeren kan ikke fremleje sin have ud og må ikke benytte den til helårsbeboelse.

4. Ved motorkørsel på havekoloniens område må hastigheden ikke overstige 15 km/t. Der må ikke parkeres på Havekoloniens stier og kun i korte perioder som ved af/pålæsning af materialer, da stierne skal holdes fri så køretøjer kan komme frem i tilfælde af brand, sygdom eller lign.

5. Opbevaring af materialer henvises til parkeringspladsen under iagttagelse af en passende orden.

6. Træer skal stå mindst 2 meter fra hækken og må max være 4 meter høje. Nuværende træer må blive stående, men der skal ved nyplantning benyttes de fastsatte mål.

7. Det er ethvert medlems pligt at holde sin have ren og ordentlig stand. Såfremt bestyrelsen skønner at dette ikke overholdes, kan bestyrelsen give medlemmet en skriftlig påmindelse om, inden 8 dage at få forholdet bragt i orden.

8. Det er ikke tilladt at bruge sin have til opmagasinering. Der må ikke opbevares f.eks. hårde hvidevarer, cykler, knallerter og biler, som ikke er i brug. Alle former for reservedele og metalskrot er heller ikke tilladt. Ligeså er det ikke tilladt at opbevare hengemte byggematerialer i haven. Såfremt bestyrelsen skønner at dette ikke overholdes, kan bestyrelsen give medlemmet en skriftlig påmindelse om, inden 8 dage at få forholdet bragt i orden. Ved sådan en skrivelse vil der blive pålagt en bod på 0,00 kr. Bliver forholdet ikke bragt i orden indenfor tidsfristen vil der blive pålagt endnu en bod på 1.000 kr. og en ny tidsfrist på 8 dage. Bliver forholdet stadig ikke bragt i orden inden tidsfristens udløb, vil der blive pålagt endnu en bod på 2.000 kr., samt en ny tidsfrist.

9. Hvis misligholdelsen gentages i samme sæson, og medlemmet efter en frist på 8 dage endnu ikke har bragt forholdet i orden, kan bestyrelsen såfremt det skønner det, uden varsel udelukke medlemmet og disponere over haven og dennes eventuelle afgrøder og beplantning.

10. Haven må kun benyttes til lyst- eller køkkenhave. Der må ikke holds fjerkræ, kaniner eller lignende husdyr. Hunde skal holdes i snor og ikke være til gene i kolonien. 

11. Afbrænding af alt affald er totalt forbudt, efter nye retningslinjer fra Ringsted Kommune.

12. Til Hæk må kun anvendes Naur. Hækkenes højde må inden for en afstand af 18 meter fra hovedstien ikke overstige 120 cm.  Hække i øvrigt må ikke overstige 180 cm. Ved tvist om hækkens højde er det 180 cm der er gældende. Hækkens bredde skal være 20 cm fra hver side af hovedstammen Hækkene skal klippes 2 gange årligt. Første gang inden d. 21. juni, anden gang inden d.15. september. Hækkene skal holdes fri for enhver bevoksning 40 cm fra stammen på begge sider. Vi skal passe godt på vores natur og dyreliv, hvis der er ynglereder i hækken når den skal klippes, er det helt i orden og tilladt at klippe uden om reden, med 1 meter på hver side af reden. Og klippe så snart fuglene er fløjet fra reden.

13. Enhver have skal være forsynet med have nr., havelåge og kasse eller rør til post.

14. Campingvogne må ikke forefindes i havekolonien.

15. Grus, sten og gødning mm. må ikke henligge på veje og gange udover 2 dage i tidsrummet fra 1. maj til 1. oktober, 4 dage resten af året. Affaldscontainer må ikke henstå fast på vejene. 

16. Installering af brændeovn eller pejs der kræver skorsten skal ske i overensstemmelse med gældende brandvedtægter og skal godkendes af en skorstensfejer i Ringsted Kommune. Havelejeren skal have fjernet skorsten eller plomberet brændeovnene hvis de ikke er i brug og derfor ikke fremviser en attest. Ved tvivl sender vi en skorstensfejer ud på vores regning, viser det sig den bliver brugt, så skal haveejer betale både bod for manglende skorstens attest og for skorstensfejeren. Udgifter vedrørende godkendelse afholdes af havelejeren selv. Kopi af attesten skal afleveres seneste 14 dage efter at skorstenen er godkendt af skorstensfejeren. Rensning af skorsten skal fortages hvert andet år, og attest på rensningen skal forevises senest den 1. juni samme år. Vurderingsudvalget skal have adgang til disse attester. Overtrædelse af en eller flere af disse regler koster 500 kr. i bod.

17.Der er vandmålere på alle grunde i havekolonien, og man betaler efter forbrug. Afregning af vand sker pr. 1 April. Hvis havelågen er låst, når vi åbner for vandet, og ved opsætning eller nedtagning af vandmåler, betales et gebyr på 300 kr. Nedtagning sker efter Vandlaugets anvisninger

18. Bestyrelsen står for udlejning af fælleshuset.

19. Sidste frist for haveleje indbetaling er d. 1. April og d. 1. Oktober. Der opkræves et gebyr på 300 kr. + påløbende udgifter ved for sen betaling.

20. Badebassiner må opstilles. Badebassiner skal sikres så ingen udefra kommende kan komme til skade. Ved opstilling er det havelejers pligt at sørge for at regler er overholdt.

21. Bilvask i havekolonien er ikke tilladt. 

22. Enhver klage, uanset art, skal sendes skriftligt til formanden, der herefter fremlægger den for bestyrelsen. Er klageren ikke tilfreds med bestyrelsens afgørelse, kan man anke afgørelsen på næste generalforsamling.

23. Pligtarbejde kan indkaldes af bestyrelsen 2-3 gange årligt. Der kan kun meldes afbud til fællesarbejde en gang. Ved udeblivelse uden afbud koster det en bod på 500 kr. Det vil ikke længere være tilladt at bytte dage indbyrdes til fællesarbejde, da vi ikke kan holde styr på det. Afbud skal meldes til bestyrelsen, som derefter vi finde en anden dag der passer. Afbud skal meddeles 14 dage før fællesarbejde. Der kan selvfølgelig ske noget akut så som sygdom, og i så fald gives der besked så hurtigt som muligt.

24. Høj musik i haven er ikke tilladt ifølge politivedtægten. Musik indendørs skal foregå for lukkede vinduer og døre. Vis hensyn til dine naboer, når du har gæster. Vi skal alle være her sammen.

25. Trampoliner skal være i baghaven og være gravet ned.

26. Nedgravning af samletank: Godkendelse fra Ringsted kommune skal fremlægges for bestyrelsen inden nedgravning af samletank kan påbegyndes, bestyrelsen skal ligeledes have en kopi fra kloakmesteren når samletanken er godkendt til ibrugtagning.

27. Vi går ind for vilde haver til gavn for vores klima og insekter. Vilde haver skal være afgrænset i plantekasser eller stensætning eller lign..  Langt græs og ukrudt er ikke tilladt og betegnes ikke som vilde haver. Hvad er ukrudt…  Ukrudt er vilde planter der vokser på uønskede steder. F.eks. skvalderkål, kvikgræs og mælkebøtter.

28. Havevanding med slange må kun finde sted med haver med lige nr. på lige datoer og i haver med ulige nummer på ulige datoer. Under havevanding med slange skal der være en person til stede i haven.

29. Er der af kommunen eller havekolonien indført vandingsforbud, skal dette ubetinget overholdes. Overtrædelse medfører en afgift på 200 kr.

30. Motordrevne redskaber og generatorer må ikke benyttes fra lørdag fra kl. 14:00 – søn- og helligdage til mandag morgen kl. 6.00 i perioden 1. Maj til 1. november

31. Enhver form for anvendelse af skydevåben indenfor havekoloniens område er forbudt. Overtrædelse vil medføre udvisning af havekolonien, med deraf følgende udelukkelse som medlem og lejer.

HAVEBEDØMMELSE

1. De to vindere fra sidste år, samt et medlem valgt af generalforsamlingen og et bestyrelsesmedlem, går sammen haverne igennem.

2. Haverne de skal bedømme, må ikke have vundet de sidste 6 år inkl. det år hvor de vandt.

3. De havelejere der ikke ønsker at være med i bedømmelsen, skal enten have låst deres have, eller have givet formanden skriftlig besked om at de ikke ønsker at være med.

SALG AF HAVER

1. Salg er ikke begrænset af kommunegrænser.

Hvis man ønsker at sælge, skal man kontakte formanden.

Revideret 27 marts 2022.

H/F Hjortemosen   Fluebæksvej 51A. DK – 4100 Ringsted, Benløse